Kutajärven alue

Sekä Hollolan että Asikkalan kuntien alueella sijaitseva Kutajärven alue on kansainvälisesti arvokas lintuvesialue.

Kutajärven alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan

Sekä Hollolan että Asikkalan kuntien alueella sijaitseva Kutajärven alue on kansainvälisesti arvokas lintuvesialue, johon kuuluvat pitkälle umpeenkasvanut Kutajärvi sekä neljä erillistä Vesijärven lahtea: Kirkonselkä, Laasonpohja, Lahdenpohja, Teräväiset ja Kailanpohja, josta valtaosa on Asikkalan puolella. Alueen kokonaispinta-ala on 1051 hehtaaria.

Vesijärvi on laaja pohjavesivaikutteinen, vesikasvistoltaan Suomen arvokkain järvi, jonka lintulahdet ovat poikkeuksellisen edustavia ja monipuolisia myös vesikasvilajistoltaan. Niistä arvokkain on Kirkonselkä, jonka kasvilajistoa ovat mm. karvalehti, välkevita, pitkälehtivita, poimuvita, sarjarimpi sekä uhanalaiset jouhivita, hentonäkinruoho, silonäkinparta sekä rauhoitettu notkeanäkinruoho. Kutajärven arvokkainta vesikasvilajistoa ovat Hämeessä uhanalaiset kalvasärviä, uposvesitähti, silonäkinparta sekä ahdinsammal.

Alueen monipuolisuus näkyy myös lintudirektiivin I liitteen lintujen esiintymisenä. Alueelta on tavattu mm. kalatiira, kaulushaikara, kurki, liro, luhtahuitti, mehiläishaukka, mustakurkku-uikku, mustatiira ja ruskosuohaukka. Muita huomionarvoisia lajeja ovat harmaasorsa, jouhisorsa, uuttukyyhky, heinätavi, pikkulokki, nuolihaukka, härkälintu.

Kutajärven alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja se on hyväksytty kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi. Alueella on kielletty kaikenlaiset linnustoon vaikuttavat toimet, kuten ruoppaus ja kuivatus ovat kiellettyjä. Kalastus ja metsästys ovat alueella sallittuja, elleivät kalastus- tai metsästyslaki niitä paikallisesti rajoita.

Lähde: Ympäristö.fi