Evon alue

Evon alue on 7860 hehtaarin kokoinen monipuolinen metsäalue

Evon alue on tärkeä retkeily- ja virkistyskohde

Evon alue on 7860 hehtaarin kokoinen monipuolinen metsäalue, jossa on hyvin edustavia vanhan metsän saarekkeita sekä luonnontilaisia pieniä järviä ja lampia. Evo ulottuu Asikkalan ohella Hämeenlinnan ja Padasjoen alueille. Evon alue on tärkeä retkeily- ja virkistyskohde ja siellä toimivat lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin Evon metsäoppilaitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistan- ja kalantutkimuksen koeasemat.

Suurin osa Evon alueesta sijaitsee Hämeenlinnan Lammilla. Pohjoisosa on Padasjoen puolta ja kapea kaistale alueen itäpäästä kuuluu Asikkalaan. Kotisten aarnialue on yhdennetyn seurannan alue.

Monipuolisella Evolla on humuspitoisia järviä ja lampia, keidassoita, niin kuusi- kuin mäntyvaltaisia vanhoja metsiä ja sekä koivu- että mäntyvaltaisia puustoisia soita.

Evolta on tavattu EU:n Luontodirektiivin liitteen II lajeista liito-orava, ilves, saukko, karhu, kivisimppu ja punahärö, lintudirektiivin liitteen I linnuista ampuhaukka, harmaapäätikka, helmipöllö, huuhkaja, kehrääjä, kuikka, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, varpuspöllö ja viirupöllö.

Lisäksi Evolla kasvavat huomionarvoisina lajeina ketokatkero, hirvenkello, kangasvuokko, haapariippusammal, lupporustojäkälä ja lännenmunuaisjäkälä.

Evon alueella on vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvia kohteita sekä yksi soidensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Alue muodostuu valtion retkeilyalueesta ja rantojensuojeluohjelmaan kuuluvasta alueesta. Evon alueella saa metsästää ja kalastaa, mikäli kalastus- ja metsästyslaki eivät sitä rajoita. Myös tutkimus ja opetus, virkistyskäyttö ja virkistyskalastus ovat sallittuja, kunhan ne eivät uhkaa suojelun tavoitteita. Evoa käytetään myös puolustusvoimien harjoitusalueena.

Lähde: Ympäristö.fi