Rominoja

78 hehtaarin Rominoja on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu alueen eteläpään arvokas puronvarsi- ja rinnelehto.

Kallioalue ja etenkin Porttikallion Pirunpesä ovat biologisesti erittäin arvokkaita

78 hehtaarin Rominoja on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu alueen eteläpään arvokas puronvarsi- ja rinnelehto, erittäin arvokas Porttikallio-Muurlahdenkallio sekä Kinissaaren yksityinen luonnonsuojelualue, jossa on Päijänteen saarille ominaisia, suuria korkeusvaihteluita. Geomorfologisesti edustavimmat, noin 40 m korkeuteen Kinisselän pinnasta kohoavat jyrkänteet sijaitsevat Porttikallion länsireunalla. Porttikallion itäpuolella on suorantainen, humuspitoinen Pahalammi.

Kallioalue ja etenkin Porttikallion Pirunpesä ovat biologisesti erittäin arvokkaita. Alueella kasvaa mm. harvinaisia sammal- ja jäkälälajeja. Rominojan lehtipuuvaltaisen lehdon kasvilajistoon kuuluvat mm. metsälehmus, imikkä, lehto-orvokki, kaiheorvokki, kotkansiipi, korpinurmikka ja Hämeessä uhanalainen myyränporras.

Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella elää liito-orava, lintudirektiivin I liitteen lajeista palokärki ja pikkusieppo.

Rominojan puronvarsilehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Porttikallio-Muurlahdenkallio on luokiteltu erittäin arvokkaaksi kallioalueeksi valtakunnallisessa kallioinventoinnissa. Kinissaari on yksityinen luonnonsuojelualue.