Aurinkovuori

Aurinkovuori on valtakunnallisesti arvokas, monipuolinen osa II Salpausselkään kuuluvaa harjumuodostumaa.

764 hehtaarin Aurinkovuori on kasvistoltaan Hämeen edustavimpia harjuja.

Aurinkovuori on valtakunnallisesti arvokas, monipuolinen osa II Salpausselkään kuuluvaa harjumuodostumaa. Alueella tavataan geologisesti edustavia muinaisrantoja, komeita suppakuoppia, deltamaisia ja selännemäisiä osia sekä paikoin hyvinkin jyrkkiä rinteitä, joista korkeimmat nousevat 70-80 m Päijänteen ja Vesijärven pintojen tasosta.

764 hehtaarin Aurinkovuori on kasvistoltaan Hämeen edustavimpia harjuja. Puusto on enimmäkseen mäntyvaltaista, mutta paikoin tavataan myös lehtipuita ja rinteiden alaosissa kuusta. Varsinkin Aurinkovuoren etelärinteillä on puolilehtoja ja runsaasti harjukasveja, kuten kangasvuokkoa, idänkeulankärkeä ja kangasajuruohoa. Syrjänsuppien alueella on lehtokasvillisuutta, mm. alppivuokkoa. Alueella elää uhanalainen perhoslaji.

Luontotyypiltään alue kuuluu pääosin harjumuodostumien metsäisiin luontotyyppeihin, mutta pieni osa siitä luetaan myös boreaalisiin lehtoihin. Alueella tavataan EU:n lintudirektiivin liitteen I linnuista kehrääjä, metso, pikkulepinkäinen, pyy sekä viirupöllö.

Muita huomionarvoisia kasvilajeja ovat idänkeulankärki, kangasvuokko, kangasajuruoho ja alppivuokko.

Aurinkovuori kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alueella on virkistys-, palvelu- ja taajamatoimintojen alue -merkinnät. Aurinkovuori on suojeltu maa-aineslailla, eikä harjulta saa ottaa maa-aineksia kaupalliseen tarkoitukseen.