Kintterö

Lahden ja Hollolan rajalla sijaitseva Kintterö on vuonna 2018 rauhoitettu 72 hehtaarin luonnonsuojelualue.

Info

Lahden ja Hollolan rajalla

Vuonna 2018 rauhoitettu 72 hehtaarin luonnonsuojelualue

Lahden ja Hollolan rajalla sijaitseva Kintterö on vuonna 2018 rauhoitettu 72 hehtaarin luonnonsuojelualue, johon sisältyy yksityisille metsänomistajille suunnatun vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelma METSOn mukaisia lehtoja, runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja puustoisia soita sekä Kintterön suppasuot. Lisäksi alueeseen kuuluu uhanalaisten ja harvinaisten kasvilajien esiintymispaikkoja. METSO-ohjelman I ja II luokan kriteerit täyttyvät noin 20 hehtaarin suuruisella alueella. Loppuosa alueesta on pääosin talouskäytössä ollutta kasvatusmetsää.

Tällä hetkellä Kintterön alue on laajalti virkistyskäytössä. Luonnonsuojelualueen perustaminen täydentää olemassa olevaa luonnonsuojelualueverkostoa. Alueen suojelu on luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarpeellista.

Katso kartta

Rauhoitusmääräykset

Kintterön luonnonsuojelualueella on kielletty

 • metsänhakkuu ja lahopuun poistaminen
 • kasvien, kasvinosien ja sienten ottaminen ja vahingoittaminen, lukuun ottamatta marjoja ja ruokasieniä
 • ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen
 • rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen tekeminen
 • liikkuminen moottoriajoneuvolla olemassa olevien reittien ulkopuolella
 • metsästys sekä kaikenlainen eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen
 • tulenteko, telttailu ja muu leirielämä
 • luontoa vahingoittavat maastokilpailut ja -harjoitukset
 • samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

Kintterön luonnonsuojelualueella sallitaan edellä olevien määräysten estämättä

 • alueella kulkevien tai niihin rajoittuvien olemassa olevien ulkoilureittien ja -polkujen käyttö, kunnostaminen ja ylläpito
 • mahdollisten suojelualuetta palvelevien pysäköintipaikkojen tekeminen erillisen suunnitelman mukaan
 • alueella mahdollisesti olevan kunnallistekniikan ja niihin rinnastettavien rakenteiden käyttö, kunnostaminen ja ylläpito
 • ulkoilureittien ulkovalojen kunnossapito ja mahdollinen sähköjohtojen vaatima puunkaato
 • opastaulujen ja opasviittojen asentaminen
 • luontopolkuun liittyvät rakenteet erillisen suunnitelman mukaan
 • huoltoajo ulkoilureiteillä
 • vaarallisten puiden kaataminen teiden ja reittien varrelta sekä olemassa olevien rakennusten läheisyydestä maapuiksi
 • kertaluonteisten maastotapahtumien järjestäminen ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti, kun riskinä on maaston kuluminen
 • Suomen luonnolle vierasperäisten eläinten ja kasvien hävittäminen

Lahden kaupunki vastaa Kintterön alueella kulkevien ulkoilu- ym. reittien kunnossapidosta sekä opastaulujen ja opasviittojen asentamisesta. Kaupunki vastaa myös rauhoitusmääräysten sallimasta puiden kaatamisesta.

Ajankohtaista