Lah­des­sa on teh­ty ke­vään ja ke­sän ai­ka­na pe­rin­ne­bio­toop­pien en­nal­lis­ta­mis­töi­tä

Perinnebiotoopeilla tarkoitetaan luontotyyppejä, mitkä ovat muovautuneet perinteisen karjatalouden vaikutuksesta. Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Maatalouden tehostumisen myötä perinnebiotoopit ovat lähes kadonneet Suomesta viime vuosikymmenten aikana. Nämä kaikki luontotyypit ovatkin nykyisin uhanalaisia. Perinnebiotoopit edustavat monipuolista luontoamme, ja ne ovat elinympäristöjä monille arvokkaille kasveille sekä hyönteisille.

Lahdessa on ennallistettu kahta perinnebiotooppikohdetta Alasenjärven pohjoispuolella Takkulassa ja Villähteen Vanhankartanonmäellä. Kohteille on ensin laadittu hoitosuunnitelmat, joiden pohjalta alueilla on tehty puustonraivaus- ja niittotöitä. Puuston poistamisella ja kasvillisuuden niittämisellä on tarkoitus elvyttää sekä palauttaa kohteiden perinnebiotyyppimäisiä piirteitä. Hoitosuunnitelmilla taataan alueiden aktiivista hoitoa jatkossakin, ja myöhemmin kohteilla voi arvioida eläinlaidunnuksen aloittamista, mikä olisi osaltaan yksi keino uhanalaisten luontotyyppien säilyttämisessä.

Takkulan ja Vanhankartanonmäen perinnebiotooppien ennallistamisprojektit ovat osa Helmi-ohjelmaa, mikä on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteinen hanke. Lahden kaupungille haettiin ja myönnettiin valtionavustusta ohjelman kautta perinnebiotooppikohteiden ennallistamiseen sekä Salpausselän paahderinteiden kunnostamiseen.

Vuoteen 2030 asti jatkuvan Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Ympäristökaupunkina Lahti edistää myös omalta osaltaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä lahtelaisen luontoympäristön ominaispiirteiden säilymistä.

Lisätietoa:

Luonnonsuojeluvalvoja Aatu Heiskanen
aatu.heiskanen@lahti.fi, p. 050 559 4053