panorama2

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on säilyttää elinympäristömme ekologisesti toimivana, monimuotoisena kokonaisuutena. Luonnonsuojelu turvaa myös kansalaisille mahdollisuuksia virkistyä ja retkeillä luonnossa. Nämä pyrkimykset koskevat myös luonnonsuojelua kaupungeissa, joissa monimuotoisuutta voi ja on syytä suojella aivan samoin kuin harvaanasutuilla alueilla maaseudulla. Lahdessa esimerkiksi keskustan viheralueet ovat tärkeitä elinympäristöjä, joissa elää harvinaisia ja jopa uhanalaisia lajeja. Kaupungeissakaan kaikkien viheralueiden ei tarvitse olla hoidettuja puistoja tai raivattuja metsiköitä, jotka ovat kasvien ja eläinten kannalta yksipuolisia elinympäristöjä.

SääksenpesäLuonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien runsautta, niiden perintötekijöiden vaihtelua ja elinympäristöjen moninaisuutta. Esimerkiksi iäkkäät lahopuita sisältävät metsiköt, erilajiset pensaskasvustot, suojaa antavat tiheiköt, niityt ja rannat ovat sellaisenaan luonnon rikkautta ja tarjoavat elinympäristöjä eliöstölle.

Kaupunkien tehokas maankäyttö asettaa suojelulle monenlaisia vaatimuksia. Maankäytön suunnittelun ja ympäristönhoidon osana oleva yksityiskohtainen tieto eliöiden elintavoista, elinpaikkavaatimuksista ja esiintymisestä auttaa kuitenkin löytämään ratkaisuja, jotka turvaavat ja lisäävät luonnonarvoja rakennettujen alueiden läheisyydessä.